Menu

PDF Tlačiť E-mail

 Štruktúrovaný dialóg rady mládeže SR

 

DO Záhorácky Fénix je občianske združenie detí a mládeže pôsobiace v regióne Záhorie. Hlavným cieľom DO Záhorácky Fénix je vytvárať svojim členom podmienky na aktívne a prospešné trávenie voľného času.

Aktivity

Pravidelné aktivity

V roku 2014 bola pravidelná práca základných kolektívov Záhoráckeho Fénixu zameraná predovšetkým na kampane a pobytové podujatia. Z kampaní môžeme spomenúť Choď von (oblasť športu, turistiky, cyklistiky), Život v prírode (environmentálne a ekologické podujatia), Zdravý životný štýl (prevencia proti kriminalite a negatívnym prejavom najmä mladých vo veku 13 – 17 rokov), Poznaj svoj kraj (história, obnova kultúrneho dedičstva).

Ku tradičným aktivitám tiež patria letné, zimné a stanové tábory, rovnako ako aj pobytové podujatie Prevencia proti kriminalite mládeže.

Záhorácky Fénix usporiadal aj viacero podujatí pre verejnosť – Deň detských radostí (MDD) a Záhorácky festival hudby, tanca a spevu.

Nepravidelné aktivity

Krédom Záhoráckeho Fénixu je „Návrat detí a mládeže do prírody“. V súlade s ním organizuje jednodňové výlety najmä do borovicových lesov, tvorivé a výtvarné dielne. V roku 2014 sa zapojili do cezhraničnej spolupráce s Českou republikou a Rakúskom, hlavne v oblasti športu a dobrovoľníckej výmeny.

Rozvoj členov

Program Záhoráckeho Fénixu sa zameriava na medziľudské vzťahy, sebarozvoj a životné prostredie.

Snaží sa zvyšovať kvalitu svojej práce, meníme formy a metódy práce pri organizovaní voľnočasových a vzdelávacích podujatí. Dôraz kladie na pravidelnú a systematickú prácu základných kolektívov, prácu s dobrovoľníkmi , školenia členov organizácie, propagáciu detskej organizácie.

Vzdelávanie dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou

DO Záhorácky Fénix organizuje neformálne školenia aj akreditované kurzy MŠVVaŠ SR pre dobrovoľníkov rôznych úrovní – mladých vedúcich od 15 do 17 rokov, vedúcich základných kolektívov nad 18 rokov a vedúcich zotavovacích podujatí. Školenia bývajú jednodňové a víkendové, trvajúce približne 20 hodín.

Tematicky je vzdelávanie dobrovoľníkov zamerané na úlohu dobrovoľníka, nové deti v organizácii, psychológiu detí a mládeže, prezentačné zručnosti, odmeny a tresty, hry a aktivity, administratívu, zážitkové učenie, šport, turistiku, verejnoprospešnú prácu.

Školenia Záhoráckeho Fénixu vedie tím lektorov väčšinou s pedagogickým vysokoškolským vzdelaním. Na starosti majú vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR.

Lektori sa vzdelávajú dvakrát do roka na stretnutí lektorov. Na týchto stretnutiach prezentujú svoje tematické okruhy, rozširujú si vedomosti prostredníctvom dostupnej literatúry, materiálov MŠVVaŠ SR a IUVENTY, internetových zdrojov.

Záhoráckeho Fénixu vydáva propagačný a vzdelávací materiál Záhoráčik, v ktorom je venovaný priestor jednotlivým tematickým okruhom. Dostupný je pre dobrovoľníkov aj lektorov.